/ در آموزش ویژوالبیسیک, اشتراک رایگان, ویژوالبیسیک / توسط
آخرین زمان ویرایش:

مجموعه سورس کدهای ویژوالبیسیک ۶ قسمت ۳

جهت مطالعه و دسترسی به سورس ها به ادامه مطلب مراجعه نمائید

مدیریت رشته ها در ویژوال بیسیک ۶
توابعی که برای مدیریت رشته ها در وی بی می توانید از آنها استفاده کنید عبارتند از :
تابع Asc : کد اسکی اولین کاراکتر رشته ورودی را بر می گرداند .
فرمت کلی آن بصورت زیر است :

Asc(string)

– تابع AscW کد یونیکد اولین کاراکتر را بر می گرداند .

تابع Chr : رشته ای را بر می گرداند که معادل کد اسکی ورودی است .

فرمت کلی آن بصورت زیر است :

Chr(charcode)

– تابع ChrW بر حسب یونیکد عمل می کند .

تابع LCase : تمام کاراکترهای رشته ورودی را به حروف کوچک تبدیل می کند .
فرمت کلی آن بصورت زیر است :

LCase(string)

تابع UCase : تمام کاراکترهای رشته ورودی را به حروف کوچک تبدیل می کند .
فرمت کلی آن بصورت زیر است :

UCase(string)

تابع Left : رشته ای را بر می گرداند که شامل تعداد مشخصی از کاراکترهای سمت چپ رشته ورودی است .

فرمت کلی آن بصورت زیر است :

Left(string, length)

String : رشته ورودی
Length : طول رشته مورد نظر
مثال :

Left(“abcdef”,۳)=”abc”

تابع Right : رشته ای را بر می گرداند که شامل تعداد مشخصی از کاراکترهای سمت راست رشته ورودی است .

فرمت کلی آن بصورت زیر است :

Right(string, length)

مثال :

Right(“abcdef”,۳)=”def”

تابع Space : تعداد مشخصی کاراکتر فاصله بر می گرداند .
فرمت کلی آن بصورت زیر است :

Space(number)

تابع Len : طول رشته ورودی را بر می گرداند .
فرمت کلی آن بصورت زیر است :

Len(string)

مثال :

Len(“abcdefg”)=۷

تابع Trim : این تابع space هایی که در ابتدا یا انتهای رشته باشد را حذف می کند .
فرمت کلی آن بصورت زیر است :

Trim(string)

– توابع LTrim و RTrim فقط از چپ و راست عمل می کنند .

مثال :

Trim(“ abc”)=”abc”

تابع Mid : این تابعی یک رشته بر می گرداند که شامل تعداد مشخصی از کاراکترهای رشته ورودی آن است . فرمت کلی آن بصورت زیر است :

Mid(string, start[, length])

string : رشته ورودی .
start : محل شروع اولین کاراکتر رشته ای که می خواهیم از رشته ورودی استخراج کنیم .
Length : این پارامتر اختیاری است و طول رشته ای است که می خواهیم از رشته ورودی استخراج کنیم . اگر این پارامتر وارد نشود کلیه کاراکترها از start به بعد استخراج خواهند شد .
مثال

Mid(“abcdefg”,۲,۳)=bcd

تابع Instr : این تابع محل اولین وقوع یک رشته را درون رشته دیگر نشان می دهد .
فرمت کلی آن بصورت زیر است :

InStr([start, ]string1, string2[, compare])

Start : این پارامتر اختیاری است و محل شروع جستجو را نشان می دهد . اگر این پارامتر وارد نشود جستجو از ابتدای رشته آغاز می شود .
String1 : رشته ای که جستجو در آن انجام می شود .
String2 : رشته مورد جستجو
Compare : این پارامتر اختیاری است و نوع جستجو را نشان می دهد . اگر این پارامتر ۰ داده شود جستجوی متنی انجام می شود و اگر ۱ داده شود جستجوی باینری انجام می شود .

مثال

: Instr(3,”abcdabg”,”ab”)=۵

اگر طول رشته string1 برابر صفر باشد مقدار بازگشتی صفر است . اگر string1 یا string2 برابر Null باشد مقدار بازگشتی نیز Null است . اگر طول رشته string2 برابر صفر باشد مقدار بازگشتی start خواهد بود . اگر رشته string2 درون string1 پیدا نشود مقدار بازگشتی صفر است . اگر start بزرگتر از طول رشته string1 باشد مقدار بازگشتی صفر است .

تابع InstrRev : برعکس تابع Instr می باشد یعنی عمل جستجو را از انتهای رشته انجام می دهد
فرمت کلی آن بصورت زیر است :

InstrRev(stringcheck, stringmatch[, start[, compare]])

تابع Replace : رشته ای را برمی گرداند که در آن یک رشته خاص با رشته دیگری به تعداد دفعات مشخصی جایگزین شده است .
فرمت کلی آن بصورت زیر است :

Replace(expression, find, replace[, start[, count[, compare]]])

Expression : رشته اصلی
Find : رشته مورد جستجو
Replace : رشته جایگزین
Start : محل شروع جایگزینی . در صورتیکه این متغیر وارد نشود جایگزینی از ابتدا رشته انجام می شود .
Count : تعداد دفعات جایگزینی . در صورتیکه این متغیر وارد نشود جایگزینی در تمام رشته انجام خواهد شد .
Compare : نوع جستجو را نشان می دهد . اگر این پارامتر ۰ داده شود جستجوی متنی انجام می شود و اگر ۱ داده شود جستجوی باینری انجام می شود .
مثال :

Replace(“abcadea”,”a”,”x”)=”xbcxdex”

اگر طول رشته expression برابر صفر باشد مقدار بازگشتی رشته ای با طول صفر است . اگر طول رشته find صفر باشد مقدار بازگشتی خود expression است . اگر طول رشته replace صفر باشد مقدار بازگشتی expression ای است که در آن تمام find ها حذف شده است . اگر start بزرگتر از طول رشته expression باشد مقدار بازگشتی رشته ای با طول صفر است . اگر count برابر صفر باشد مقدار بازگشتی خود expression است
تابع StrReverse : رشته ای را برمی گرداند که کاراکترهای آن به ترتیب عکس کاراکترهای رشته ورودی است .
فرمت کلی آن بصورت زیر می باشد :

StrReverse(expression)

مثال :

StrReverse(“abcd”)=”dcba”

تابع Split : آرایه ای از تعداد مشخصی رشته برمی گرداند که این رشته ها توسط یک کاراکتر جداکننده ( delimiter ) از درون یک رشته استخراج شده اند .

فرمت کلی آن بصورت زیر است :

Split(expression[, delimiter[, limit[, compare]]])

Expression : رشته اصلی

Delimiter : این پارامتر اختیاری است و کاراکتر جداسازی را نشان می دهد . در صورتیکه این پارامتر وارد نشود کاراکتر فاصله ( “ “ ) برای جداسازی استفاده می شود . در صورتیکه طول این کاراکتر صفر باشد یک آرایه تک عضوی که شامل کل expression است برگردانده می شود .

Limit : تعداد رشته های موجود در آرایه را نشان می دهد . در صورتیکه این پارامتر داده نشود کلیه رشته های جداشده در آرایه خروجی قرار می گیرند .

Compare : نوع جستجو را نشان می دهد . اگر این پارامتر ۰ داده شود جستجوی متنی انجام می شود و اگر ۱ داده شود جستجوی باینری انجام می شود .

مثال :

Dim Ar(3) as String

Ar=Split(“a#bd#cde”,”#”)

تابع Join : تعدادی رشته موجود در یک آرایه را بهم متصل می کند و رشته حاصل شده را بعنوان نتیجه بر می گرداند .

فرمت کلی آن بصورت زیر است :

Join(sourcearray[, delimiter])

Sourcearray : آرایه شامل رشته هایی که می خواهیم بهم متصل کنیم .

Delimiter : کاراکتری که برای اتصال رشته ها بهم استفاده می شود . این کاراکتر در بین رشته اهی اتصالی می آید و اگر داده نشود از کاراکتر فاصله استفاده می شود . اگر طول این کاراکتر صفر باشد رشته های بدون هیچ جداکننده ای بهم متصل می شوند .

مثال :

Dim Ar(3) as String

Ar(1)=”ab”

Ar(2)=”c”

Ar(3)=”def”

Join(Ar,”*”)=”ab*c*def”

تابع StrComp : این تابع دو رشته ورودی را با هم مقایسه می کند .
فرمت کلی این تابع بصورت زیر است :

StrComp(string1, string2[, compare])

String1 : رشته اول
String2 : رشته دوم
Compare : نوع مقایسه را نشان می دهد . اگر این پارامتر ۰ داده شود مقایسه متنی انجام می شود و اگر ۱ داده شود مقایسه باینری انجام می شود .
اگر string1 کوچکتر از string2 باشد مقدار بازگشتی ۱- است . اگر دو رشته مساوی باشند مقدار بازگشتی صفر است . اگر string1 بزرگتر از string2 باشد مقدار بازگشتی ۱ است .
تابع StrConv : در یک رشته ورودی تغییراتی را اعمال می کند .
فرمت کلی آن بصورت زیر است :

StrConv(string, conversion)

String : رشته ورودی
Conversion : نوع عمل تبدیل را نشان می دهد . مقادیر ممکن این متغیر عبارتند از :
توضیح مقدار
تبدیل به حروف بزرگ
۱
تبدیل به حروف کوچک
۲
تبدیل اولین کاراکتر هر لغت در رشته به حرف بزرگ
۳
تبدیل به یک رشته یونیکد
۶۴
تبدیل از رشته یونیکد به کدپیچ پیش فرض سیستم
۱۲۸

مثال :

StrConv(“hello my friend”,3)=”Hello My Freind”

نوشته های مشابه

مجموعه سورس کدهای ویژوالبیسیک ۶ قسمت ۲

جهت مطالعه و دسترسی به سورس ها به ادامه مطلب مراجعه نمائید (بیشتر…)

مجموعه سورس کدهای ویژوالبیسیک ۶ قسمت ۴

جهت مطالعه و دسترسی به سورس ها به ادامه مطلب مراجعه نمائید (بیشتر…)

 کانال تلگرام داده باران شارژ آنلاین

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *