/ در آموزش ویژوالبیسیک, اشتراک رایگان, ویژوالبیسیک / توسط
آخرین زمان ویرایش:

مجموعه سورس کدهای ویژوالبیسیک ۶ قسمت ۱۷

جهت مطالعه و دسترسی به سورس ها به ادامه مطلب مراجعه نمائید

ساخت Link برای سایت یا وبلاگ

یک پروژه جدید باز کنید و توش یک Label بزارید و کدهای زیر رو تو قسمت جنرال فرمتون کپی کنید :

Private Declare Function ShellExecute Lib “shell32.dll” Alias “ShellExecuteA” (ByVal hWnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long

 

Private Sub Form_Load()

Label1.Caption = “www.dadebaran.ir”

End Sub

 

Private Sub Label1_Click()

Link Label1.Caption

End Sub

 

Public Function Link(ByVal URL As String) As Long

Link = ShellExecute(0&, vbNullString, URL, vbNullString, vbNullString, vbNormalFocus)

End Function

 

پخش فایلهای MP3 از درون برنامه شما (کد اصلی)

یک پروژه جدید باز کنید و تو فرمتون یک TextBox و دو تا Command Button بزارید بعد از Command Button اول یک کپی بگیرید و Paste کنید تا آرایه ساخته بشه و بعد کد زیر رو تو قسمت جنرال فرمتون کپی کنید و برنامه رو اجرا کنید :

Private Declare Function mciSendString Lib “winmm.dll” Alias “mciSendStringA” (ByVal lpstrCommand As String, ByVal lpstrReturnString As String, ByVal uReturnLength As Long, ByVal hwndCallback As Long) As Long

 

Dim isPlaying As Boolean

Dim Mp3File As String

 

Private Sub Command1_Click(Index As Integer)

Mp3File = Chr$(34) + Trim(Text1.Text) + Chr$(34)

Select Case Index

Case 0

mciSendString “open ” + Mp3File, 0&, 0&, 0&

mciSendString “play ” + Mp3File, “”, 0&, 0&

isPlaying = True

Case 1

mciSendString “close ” + Mp3File, 0&, 0&, 0&

isPlaying = False

End Select

End Sub

 

Private Sub Command2_Click()

Unload Me

End Sub

 

Private Sub Form_Load()

Command1(0).Caption = “Start”

Command1(1).Caption = “Stop”

Command2.Caption = “Exit”

End Sub

 

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

If isPlaying = True Then

mciSendString “close ” + Mp3File, 0&, 0&, 0&

End If

End Sub

 

حالا تو TextBox آدرس یک فایل MP3 رو وارد کنید و دکمه Start رو بزنید، موسیقی پخش میشه، به همین سادگی. لازم به ذکره که این کد بارها و بارها تست شده و هیچ گونه مشکلی نداره اگر کسی به مشکلی برخورد در قسمت نظرات مطرح کنه. موفق باشید.

نوشته های مشابه

مجموعه سورس کدهای ویژوالبیسیک ۶ قسمت ۱۶

جهت مطالعه و دسترسی به سورس ها به ادامه مطلب مراجعه نمائید (بیشتر…)

مجموعه سورس کدهای ویژوالبیسیک ۶ قسمت ۱۸

جهت مطالعه و دسترسی به سورس ها به ادامه مطلب مراجعه نمائید (بیشتر…)

 کانال تلگرام داده باران شارژ آنلاین

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *